Logo - DentalInfo - katalog dla stomatologii
Dentalinfo
ul. Łąkowa 3/5
90-562 Łódź
+48 606 357 052

REGULAMIN

Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: www.dentalinfo.pl/regulamin

Regulamin można także utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na odpowiednim nośniku lub pobranie go w formacie PDF i zapisanie w pamięci komputera ze strony internetowej:
http://dentalinfo.pl/regulamin.pdf

 


Bezpłatny program do przeglądania plików w formacie PDF jest do pobrania ze strony internetowej
http://get.adobe.com/reader/


 

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO DENTALINFO.PL


 

  1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  2. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

  3. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG ELEKTRONICZNYCH

  4. WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

  5. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

  6. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

  7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

  8. INFORMACJE DODATKOWE

  9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


 

 

1. Postanowienia Ogólne

1.1. Serwis internetowy dostępny pod adresem internetowym www.dentalinfo.pl prowadzony jest przez MARCINA CAJDLERA prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą DENTALINFO (adres prowadzenia działalności i adres do korespondencji: ul. Łąkowa 3/5, 90-562 Łódź) wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 9471821416, REGON 100465440, adres poczty elektronicznej: kontakt@dentalinfo..pl, numer telefonu: (+48) 604 56 27 27 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora).

1.2.Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Usługobiorcy będącego jednocześnie konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

1.3. Definicje:KODEKS CYWILNY– ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

 

REGULAMIN– niniejszy regulamin Serwisu internetowego.


SERWIS INTERNETOWY- Serwis internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym www.dentalinfo.pl.


USŁUGA ELEKTRONICZNA– usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu internetowego zgodnie z Regulaminem.


USŁUGOBIORCA– osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące, także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Usługi elektronicznej.


USŁUGODAWCA– MARCIN CAJDLER prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą DENTALINFO (adres prowadzenia działalności i adres do korespondencji: ul. Łąkowa 3/5, 90-562 Łódź) wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 9471821416, REGON 100465440, adres poczty elektronicznej: kontakt@dentalinfo.pl, numer telefonu kontaktowego: (+48) 604 56 27 27 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora).


 

2. Rodzaje i zakres Usług elektronicznych

2.1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Serwisu internetowego Usługi elektroniczne polegające na:

2.1.1 Udostępnieniu w Serwisie internetowym treści związanych ze stomatologią i techniką dentystyczną.


 

3. Warunki świadczenia Usług elektronicznych

3.1. Odpłatność:

3.1.1. Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Serwis internetowy świadczone są nieodpłatnie.

3.2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:

3.2.1. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegająca na udostępnieniu w Serwisie internetowym treści związanych z szeroko pojętą stomatologią zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu w momencie zakończenia przeglądania stron internetowych Serwisu internetowego przez Usługobiorcę.

3.3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

3.3.1. Komputer, tablet, telefon lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu.

3.3.2. Przeglądarka internetowa zainstalowana na urządzeniu z dostępem do Internetu: Mozilla Firefox w wersji 10.0 i wyższej, Internet Explorer w wersji 8.0 i wyższej, Opera w wersji 11 i wyższej, Google Chrome w wersji 17 i wyższej.

3.4. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z Serwisu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, ochrony danych osobowych i praw innych Usługobiorców oraz osób trzecich, w tym praw własności intelektualnej. Zabronione są bezprawne działania mogące utrudniać funkcjonowanie Serwisu Internetowego lub narazić Usługodawcę na odpowiedzialność karną lub utratę renomy.

3.5. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.


 

4. Warunki zawierania umów o świadczenie Usług elektronicznych

4.1. Udostępnienie w Serwisie internetowym treści związanych ze stomatologią .

4.1.1. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu w Serwisie internetowym treści związanych z szeroko pojętą stomatologią zostaje zawarta w momencie wprowadzenia przez Usługobiorcę do przeglądarki internetowej adresu URL Serwisu internetowego i przejścia na stronę Serwisu internetowego.


 

5. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

5.1. Niniejszy punkt Regulaminu dotyczy umów zawieranych między Usługobiorcą a Usługodawcą, tj. dotyczących świadczenia Usług elektronicznych.

5.2. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

5.3. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi elektronicznej:

5.3.1. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@dentalinfo.pl lub też pisemnie na adres: DENTALINFO , ul. Łąkowa 3/5, 90-562 Łódź. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).

5.3.2. W wypadku Usługobiorców będących jednocześnie konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej bezterminowej o charakterze ciągłym w przypadku, gdy Usługobiorca obiektywnie rażąco albo uporczywie narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Naruszenie Regulaminu musi mieć charakter obiektywny i bezprawny. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).

5.3.3. W wypadku Usługobiorców nie będących jednocześnie konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej bezterminowej o charakterze ciągłym w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej lub też pisemnie na adres Usługobiorcy .


 

6. Tryb postępowania reklamacyjnego

6.1. Niniejszy punkt Regulaminu dotyczy umów zawieranych między Usługobiorcą, a Usługodawcą tj. dotyczących świadczenia Usług elektronicznych.

6.2. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną:

6.2.1. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu internetowego Usługobiorca może składać poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres mailowy: kontakt@dentalinfo.pl lub też pisemnie na adres: DENTALINFO, ul. Łąkowa 3/5, 90-562 Łódź.

6.2.2. Zaleca się podanie w powyższej wiadomości e-mail jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

6.2.3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

6.2.4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny sposób wskazany przez Usługobiorcę.


 

7. Prawo odstąpienia od umowy

7.1. Niniejszy punkt Regulaminu dotyczy umów zawieranych między Usługobiorcą, a Usługodawcą tj. dotyczących świadczenia Usług elektronicznych.

7.2. Usługobiorca będący jednocześnie konsumentem, który zawarł z Usługodawcą umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem (adres: DENTALINFO, ul Łąkowa 3/5, 90-562 Łódź). Termin dziesięciodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia.

7.3 Administrator zastrzega sobie uprawnienia do zamknięcia Portalu bez podania przyczyny.


 

8. Informacje dodatkowe

8.1. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Usługodawcę drugiej stronie treści zawieranej umowy:

8.2.1. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez wysłanie Usługobiorcy na podany adres poczty elektronicznej treści zawieranej umowy.

8.2.2. Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Usługobiorcy.


 

9. Postanowienia końcowe

9.1. Umowy zawierane poprzez Serwis internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

9.1.1. Wybór prawa polskiego nie pozbawia konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa, jakie byłoby właściwe w braku wyboru, tj. prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu, a przedsiębiorca (1) wykonuje swoją działalność gospodarczą lub zawodową w państwie, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu; lub (2) w jakikolwiek sposób kieruje taką działalność do tego państwa lub do kilku państw z tym państwem włącznie; a umowa wchodzi w zakres tej działalności.

9.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

9.3. Zmiany w regulaminie:

9.3.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn tj.: zmiany przepisów prawa; zmiany zakresu, odpłatności lub formy świadczonych Usług elektronicznych - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień niniejszego Regulaminu.

9.3.2. W wypadku, gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem opłat, Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.


 

9.4. Rozstrzyganie sporów:

9.4.1. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą, będącym jednocześnie konsumentem, zostają poddane właściwym sądom powszechnym.

9.4.2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą pozostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.


 


 

POLITYKA PRYWATNOŚCI


1. Postanowienia ogólne


1.1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu internetowego jest Marcin Cajdler prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą DENTALINFO (adres prowadzenia działalności i adres do korespondencji: ul. Łąkowa 3/5, 90-562 Łódź) wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 9471821416, REGON 100465440, adres poczty elektronicznej: kontakt@dentalinfo.pl, numer telefonu kontaktowego: (+48) 604 56 27 27 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora) zwany dalej „Administratorem” i będący jednocześnie Usługodawcą Serwisu internetowego.


1.2. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz innymi właściwymi przepisami prawa polskiego.


1.3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.


1.4. Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące na niniejszej stronie i rozpoczynające się z dużej litery (np. Usługodawca, Serwis internetowy, Usługa elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Serwisu Internetowego dostępnego pod adresem: ww.dentalinfo.pl/regulamin.php


2. Cel i zakres zbierania danych


2.1. Celem zbierania danych osobowych przez Administratora jest:

2.1.1. nawiązanie, ukształtowanie treści, zmiana, wykonanie lub rozwiązanie stosunku umownego między Usługodawcą i Usługobiorcą polegającego na świadczeniu przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną poprzez Serwis internetowy.
2.1.2. udokumentowanie stosunków umownych, o których mowa w pkt. 2.1.1. w celach dowodowych przez okres przedawnienia roszczeń z nimi związanych.
2.1.3. marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora.


2.2. Administrator nie przekazuje podmiotom trzecim danych osobowych Usługobiorców.


2.3. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej (adres e-mail); numer telefonu kontaktowego; adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, województwo, kraj). W wypadku Usługobiorców (Klientów) nie będących jednocześnie konsumentami Administrator przetwarza dodatkowo nazwę firmy, numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz REGON.


3. Dane eksploatacyjne


3.1. Administrator może przetwarzać za pomocą Google Analytics następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Usługobiorcę z Usług Elektronicznych (dane eksploatacyjne):

3,1,1 Oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca (adres IP).

3.1.2. Informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania przez Usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez serwis DENTALINFO.
3.1.3 Informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną przez serwis DENTALINFO.


4. Podstawa przetwarzania danych


4.1. Korzystanie z Serwisu internetowego oraz zawieranie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez Serwis internetowy, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą samodzielnie decyduje, czy chce rozpocząć korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę zgodnie z Regulaminem serwisu.


4.2. Zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych przetwarzanie danych jest zgodne z prawem, gdy:


4.2.1 osoba, której dane dotyczą, wyraziła na to zgodę.
4.2.2 jest to niezbędne do wykonywania lub podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.
4.2.3 jest to niezbędne dla wypełnienia obowiązku prawnego przez administratora danych.

4.2.4 jest to niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej.

4.2.5 jest to niezbędne do wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej.

4.2.6 jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów.


 


4.3. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zawsze w ramach podstaw dopuszczalności ich przetwarzania wymienionych w pkt. 4.2. Polityki prywatności.


5. Prawo kontroli, dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania


5.1 Administratorem danych osobowych Usługobiorcy jest DENTALINFO z siedzibą w przy ul. Łąkowa 3/5, 90-562 Łódź, e-mail: kontakt@dentalinfo.pl

5.1.1 W sprawach związanych z danymi Usługobiorcy prosimy o kontakt mailowy pod adresem: kontakt@dentalinfo.pl

5.1.2 Dane będą przetwarzane w celu realizacji Umowy z Usługobiorcą lub do podjęcia działań poprzedzających zawarcie umowy, na żądanie Usługobiorcy.

5.1.3 Usługobiorca ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

5.1.4 Usługobiorca ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie z  prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

 


6. Postanowienia końcowe


6.1. Serwis internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza Polityka prywatności dotyczy tylko Serwisu internetowego.


6.2. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.


6.3. Usługodawcę udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:


6.3.1. Szyfrowanie danych służących do autoryzacji Usługobiorcy.
6.3.2 Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.

6.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Polityką prywatności stosuje się odpowiednio zapisy Regulaminu Serwisu internetowego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

Dentalinfo

ul. Łąkowa 3/5
90-562 Łódź
NIP 9471821416
Regon 100465440

 

 
realizacja: www.top76.pl